Mimo że SKOK nie jest bankiem, to jednak produkty, które oferuje, to typowe produkty bankowe. Może się tak zdarzyć, że oferta SKOK-u jest znacznie bardziej korzystna finansowo dla klienta. Dlatego, jeśli szukasz lokaty lub pożyczki, to warto sprawdzić, jaka jest oferta Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej znajdującej się w Twojej okolicy.

SKOK-i działają w oparciu o ustawę z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych. W ustawie tej wymienione są ogólne rodzaje czynności, które poszczególne kasy wykonują w ramach obsługi klientów. Zebrane są one w art. 3 ust. 1 i 1a przywołanej ustawy. Wynika z nich, że celem SKOK-ów jest:

 • • gromadzenie środków pieniężnych swoich członków;

 • • udzielania pożyczek i kredytów;

 • • przeprowadzanie rozliczeń finansowych na zlecenie członków;

 • • dystrybucja ubezpieczeń;

 • • pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek funduszy inwestycyjnych.

Wszystkie te czynności są także wykonywane w bankach. Przy czym można przyjąć, że banki mają często bardziej rozbudowaną ofertę produktową. Dotyczy to głównie dużych banków ogólnopolskich, które obsługują znacznie większą liczbę klientów. Główne rodzaje produktów oferowanych przez banki spółdzielcze często niczym nie odbiegają od tych, które znajdziemy w SKOK-u.

Możliwość elektronicznej obsługi posiadanych produktów

SKOK-i mogą także świadczyć na rzecz członków usługi elektroniczne, w tym, przyjmować oświadczenia woli w formie elektronicznej oraz sporządzać dokumenty na elektronicznych nośnikach danych. W praktyce oznacza to, że klient SKOK-ów może korzystać z posiadanych przez siebie produktów przez Internet i telefon. A jeżeli posiada już dostępy elektroniczne do swojego konta, to może zakładać kolejne produkty drogą internetową.

Kim jest członek SKOK-u?

Składanie podpisuNo dobrze, ale po analizie powyższego artykułu ustawy o SKOK-ach z pewnością pojawi się pytanie: kim jest członek Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej? Członek kasy to zazwyczaj osoba fizyczna, która podpisała deklarację członkowską i dokonała wpłaty wkładu członkowskiego (art. 10 i 12 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o skokach). Zazwyczaj wkład ten jest stosunkowo niewielki, niekiedy wynosi zaledwie kilka złotych. Tym samym oferta SKOK-ów jest dostępna dla wszystkich klientów na rynku.

Oznacza to, że członkiem SKOK-u może być każdy z nas. Wystarczy tylko podczas pierwszej wizyty podpisać stosowną deklarację i uiścić wkład członkowski. Nie jest to procedura skomplikowana. Jeśli członek kasy chce z niej wystąpić, to powinien złożyć kolejną dyspozycję.

Produkty dla klientów indywidualnych, firm oraz organizacji

SKOK-i oferują rozwiązania finansowe zarówno dla klientów indywidualnych, jak i firm oraz organizacji (fundacji, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, związków zawodowych, kościelnych osób prawnych, organizacji pozarządowych). Dokładny rodzaj oferowanych produktów zależy od typu klienta.

Produkty oferowane przez SKOK-i klientom indywidualnym

W ofercie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych znajdziemy następujące produkty:

 • • rachunki osobiste;

 • • konta oszczędnościowe;

 • • pożyczki i kredyty;

 • • ubezpieczenia;

 • • fundusze inwestycyjne.

Zasada ich działania nie odbiega zasadniczo od produktów bankowych. Najważniejsze elementy różniące te grupy produktów sprowadzają się do wysokości oprocentowania lokaty, korzyści z korzystania z konta lub kosztów obsługi pozostałych produktów.

Rachunek osobisty w SKOK-u

Rachunek osobisty to obecnie standardowy produkt finansowy, posiadany przez większość Polaków w wieku od ok. 20 do 60 lat. Zasada funkcjonowania rachunku osobistego jest taka sama jak tego zakładanego w banku. Inna może być jedynie nazwa (w SKOK-ach często spotkamy nazwę: rachunek płatniczy). Rachunek można założyć w oddziale SKOK-u. Wystarczy mieć przy sobie dowód osobisty i spełnić wymogi dotycząca bycia członkiem danej kasy.

Konto oszczędnościowe

Niektóre SKOK-i posiadają w swojej ofercie także konto oszczędnościowe (choć nie wszystkie). Konto oszczędnościowe charakteryzuje się możliwością wpłaty i wypłaty gotówki w określonym umową konta trybie. Klient nie otrzymuje do niego karty płatniczej. Za utrzymywaniu oszczędności na koncie klient otrzymuje odsetki.

Pożyczki i kredyty

O produkty kredytowe klient SKOK-u może wnioskować przede wszystkim w placówce. Jednak, jeśli posiada już rachunek płatniczy w kasie, to może także złożyć wniosek o pożyczkę bez wychodzenia z domu – przez Internet lub telefon. Oczywiście, SKOK jest zobligowany do sprawdzenia zdolności kredytowej klienta oraz historii jego dotychczasowych spłat w Biurze Informacji Kredytowej.

Ubezpieczenia – wiele rodzajów

SKOK-i oferują klientom indywidualnym założenie różnych rodzajów ubezpieczeń. Znajdują się wśród nich przede wszystkim:

 • • ubezpieczenia mieszkania;

 • • ubezpieczenia podróżne;

 • • ubezpieczenia NNW;

 • • ubezpieczenia komunikacyjne;

 • • ubezpieczenia zdrowotne;

 • • ubezpieczenia na życie;

 • • ubezpieczenia spłaty pożyczek.

Trzeba przyznać, że oferta ubezpieczeniowa, którą posiadają niektóre Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe, jest dość szeroka. Często szersza niż oferta ubezpieczeń proponowanych przez banki.

Fundusze inwestycyjne

Zgodnie z prawem, SKOK-i mogą także pośredniczyć w sprzedaży jednostek funduszy inwestycyjnych. Produkty te nie należą jednak do czołowych produktów oferowanych przez SKOK-i.