Pierwsza Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa w odrodzonej Polsce powstała w 1992 r. w Elektrociepłowni „Gdańsk”. Początkowo SKOK-i były kontrolowane jedynie przez Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową. Stwarzało to duże ryzyko nieprawidłowości w obsłudze deponowanych przez klientów środków oraz w udzielaniu pożyczek. Ze względu na liczne afery związane z działalnością SKOK-ów rząd polski postanowił w 2013 roku objąć te instytucje gwarancjami tożsamymi z tymi, którymi objęci są klienci banków.

Problemy w SKOK-ach związane z ich niewypłacalnością zdarzały się od początku funkcjonowania tych instytucji. Jednymi z przyczyn tej niewypłacalności był stosunkowo niewielki kapitał konkretnego SKOK-u (znacznie niższy niż kapitał banku komercyjnego) oraz błędnie ocenione ryzyko kredytowe. Niespłacane pożyczki powodowały, że niektóre SKOK-i nie były w stanie terminowo wypłacać swoim klientom depozytów ani udzielać kolejnych pożyczek. Konsekwencja była upadłość wielu Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych.

SKOK-i chronione gwarancją BFG

Upadłość niektórych SKOK-ów stała się bardzo dużym problemem dla ich klientów. Ludzie masowo tracili swoje oszczędności. Z tego względu w 2013 roku SKOK-i zostały objęte gwarancjami udzielanymi przez BFG. Tym samym klienci SKOK-ów mogą być pewni, że wpłacone przez nich środki pieniężne są bezpieczne i nie zostaną utracone, nawet jeśli dany SKOK miałby ogłosić upadłość.

Wysokość składek płaconych przez SKOK-i

MonetyJako członkowie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego SKOK-i są zobowiązane do opłacania kwartalnych składek na tzw. fundusz gwarancyjny kas. Fundusz ten w dzisiejszej formie reguluje ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz.U. z 2019 r. poz. 795, z późn. zm.). Wysokość składek dla SKOK-ów ustalana jest każdego roku przez Radę Funduszu. Składki kwartalne są opłacane do 10 marca, 10 czerwca, 10 września oraz 10 grudnia danego roku kalendarzowego.

SKOK-i, podobnie jak banki, zobligowane są także do opłacania tzw. funduszu przymusowej restrukturyzacji kas. Składki na ten fundusz wnoszone są raz w roku. Pieniądze z tego funduszu są przeznaczane na przymusową restrukturyzację danego podmiotu finansowego.

Jakie gwarancje daje klientom SKOK-ów Bankowy Fundusz Gwarancyjny?

Gwarancje BFG udzielane klientom Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych są identyczne jak te udzielane klientom banków komercyjnych oraz banków spółdzielczych. W razie upadku danego SKOK-u Bankowy Fundusz Gwarancyjny wypłaca deponentowi kwotę zgromadzoną na jego rachunkach w Kasie.

Gwarancją BFG objęte są na wszystkie oszczędności zgromadzone na rachunkach rozliczeniowych, rachunkach oszczędnościowych oraz lokatach terminowych. Bankowy Fundusz Gwarancyjny nie chroni jedynie środków zgromadzonych na instrumentach inwestycyjnych, takich jak np. fundusze inwestycyjne. Poza ochroną BFG znajdują się również:

  • • środki wpłacone przez klientów w związku z opłaceniem udziałów, wpisowego i wkładów członkowskich do spółdzielni;

  • • pieniądze do kwoty 2,5 euro na rachunkach nieaktywnych, czyli rachunkach bez żadnych obrotów w okresie 2 lat liczonym od dnia spełnienia warunku gwarancji;

  • • pieniądz elektroniczny.

Maksymalna kwota wypłaty przez BFG

Maksymalna kwota wypłaty jest ustalana odgórnie przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny i wynosi obecnie równowartość 100 000 euro na jedną osobę. Nie ma przy tym znaczenia, na ilu rachunkach znajdowały się pieniądze klienta. Jeśli pieniądze znajdowały się na rachunku wspólnym (np. małżonków), to łączny limit podwaja się i wynosi 200 000 euro.

Deponent otrzyma nie tylko stracony kapitał, ale także odsetki. Zgodnie z regulacjami odsetki zostaną wypłacone w wysokości wskazanej na umowie, niezależnie od terminu ich wymagalności. Oczywiście, łączna kwota chroniona wynosi nadal równowartość 100 000 euro w złotych polskich.

Proces wypłaty pieniędzy przez BFG

Jeśli z jakiegoś powodu wybrana Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa miałaby zgłosić upadłość, to informacja na temat możliwości zwrotu powierzonych przez klienta pieniędzy pojawi się na stronie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Klienci zostaną powiadomieni o tym, w jakim okresie i gdzie mogą złożyć wniosek o zwrot środków, które zdeponowali w zgłaszającym upadłość SKOK-u.

Wypłata środków następuje po złożeniu wniosku (osobiście w wyznaczonej instytucji lub listownie z potwierdzonym notarialnie podpisem deponenta) w ciągu ok. 7 dni. Deponent na wniosku musi między innymi podać swoje dane oraz numer rachunku do wypłaty zwracanych środków. Możliwość zwrotu pieniędzy istnieje przez 5 lat od momentu zgłoszenia upadłości przez Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową.

Klienci SKOK-ów mogą być spokojni!

Obecnie SKOK-i prowadzą zrównoważoną działalność i są podmiotami liczącymi się na polskim rynku finansowym. Proces udzielania pożyczek jest uregulowany prawnie. A dzięki objęciu SKOK-ów gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego klienci chcący zdeponować swoje oszczędności w kasach mogą być spokojni. Ich pieniądze są bezpieczne, nawet jeśli dany SKOK znalazłby się w ciężkiej sytuacji finansowej.