Posiadasz ogólną wiedzę o SKOK-ach, ale chcesz poznać szczegółowo zasadę ich działania? Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe to instytucje, które są uregulowane prawnie. Szukając informacji na temat funkcjonowania kas, korzystaj przede wszystkim ze sprawdzonych źródeł. Niniejszy artykuł stanowi pewną mapę najważniejszych stron internetowych związanych z tematyką funkcjonowania SKOK-ów.

Główne informacje dotyczące funkcjonowania Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych odnoszą się do następujących kwestii:

 • • aktów prawnych regulujących działalność SKOK-ów;

 • • organów nadzorujących SKOK-i;

 • • gwarancji udzielanych klientom deponujących w SKOK-ach swoje oszczędności.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze strony poświęcone wymienionym powyżej zagadnieniom. Ich lektura z pewnością będzie pomocna dla wszystkich, którzy chcą lub muszą szczegółowo poznać zasadę funkcjonowania SKOK-ów.

Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa (KSKOK)

InformacjePoszczególne SKOK-i zrzeszone są w Krajowej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej. Na jej stronie internetowej (skok.pl) znajdziesz między innymi:

 • • informacje na temat statutu, misji i zadań ustawowych oraz celów KSKOK;

 • • aktualne informacje dotyczące działalności SKOK-ów;

 • • historię SKOK-ów w Polsce oraz ich odpowiedników na świecie;

 • • kodeks dobrych praktyk związany z działalnością SKOK-ów;

 • • informacje na temat Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej (SKEF) oraz dane teleadresowe ośrodków udzielających porad finansowo-prawnych w ramach działania Stowarzyszenia;

 • • informacje medialne.

Na stronie KSKOK znajdują się także informacje kontaktowe Kasy Krajowej.

Ustawa o SKOK-ach jako podstawowy akt prawny

Najważniejszą regulacją prawną regulującą działanie SKOK-ów jest ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych. Ustawa weszła w życie 27 października 2012 r. Określa ona między innymi cele Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych, zasadę ich działania, oferowane klientom produkty, organy kontrolne, prawa i obowiązki udziałowców oraz zasady zachowania tajemnicy związanej z informacjami poufnymi.

Aktualny tekst ustawy można znaleźć na stronie Sejmu. Link do strony został umieszczony poniżej:

Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych

Nadzór sprawowany przez KNF

Ustawa o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych stwierdza, że działalność poszczególnych kas podlega kontroli Komisji Nadzoru Finansowego. Najważniejsze w tym zakresie artykuły to art. 7, informujący, że utworzenie kasy wymaga zgody KNF-u oraz określający zasady udzielania tego typu zgody, oraz art. 9, który brzmi: „W zakresie niezbędnym do wydawania zgód i zezwoleń określonych niniejszą ustawą Komisja Nadzoru Finansowego może żądać przedłożenia przez wnioskodawców stosownych informacji i dokumentów.”

Komisja Nadzoru Finansowego stworzyła szereg rekomendacji, zgodnie z którymi Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe powinny funkcjonować. Najważniejsze z nich to:

 • • Rekomendacja A-SKOK dotycząca dobrych praktyk zarządzania ryzykiem ekspozycji kredytowych w SKOK;

 • • Rekomendacja B-SKOK dotycząca dobrych praktyk w zakresie ładu korporacyjnego SKOK;

 • • Rekomendacja C-SKOK dotycząca rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;

 • • Rekomendacja E-SKOK dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym, stopy procentowej, płynności i koncentracji w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych.

Wszystkie rekomendacje KNF-u dotyczące SKOK-ów znajdziesz po kliknięciu w link: Rekomendacje KNF_SKOK-i

Na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego znajdziemy także informacje dotyczące danych teleadresowych Krajowej Spółdzielczych Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej oraz poszczególnych SKOK-ów. Aby znaleźć te dane, należy na stronie głównej wybrać zakładkę „Podmioty”, a następnie „Podmioty sektora kas spółdzielczych”.

Akty prawne na stronie KRS-u

Istotne akty prawne regulujące funkcjonowanie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych znajdują się także na stronie Krajowej Rady Spółdzielczej. Poza tekstem ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych znajdziesz tu także:

 • • stanowiska Krajowej Rady Spółdzielczej (dotyczące szeroko rozumianej działalności spółdzielczej);

 • • ogólne informacje na temat zakładania spółdzielni.

Informacje związane z gwarancjami BFG

Pieniądze zdeponowane w SKOK-ach są chronione przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG). SKOK-i są członkami BFG i co kwartał odprowadzają do tej instytucji składki na poczet wypłat depozytów w przypadku upadłości Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej. Dzięki temu pieniądze klientów są bezpieczne.

Gwarancje udzielane przez BFG udzielane są na takich samych zasadach jak gwarancje udzielane dla klientów banków. Oszczędności klientów są więc chronione do wysokości 100.000 euro na osobę. Dokładne informacje na temat gwarancji udzielanych klientom SKOK-ów znajdują się na stronie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (bfg.pl).

Na stronie BFG depozytariusze mogą także znaleźć szczegółową instrukcję odzyskania pieniędzy w sytuacji upadku SKOK-u. Bankowy Fundusz Gwarancyjny umieszcza na swojej stronie dane instytucji przyjmującej wnioski o wypłatę depozytów oraz terminy, w których można składać wnioski.

Osoby szczególnie zainteresowane powiązaniem pomiędzy Bankowym Funduszem Gwarancyjnym a SKOK-ami powinny wejść w zakładkę „Dla instytucji finansowych”, a następnie w „Składki na fundusz gwarancyjny kas” oraz „Restrukturyzacja banków i kas”. Znajdują się tam informacje między innymi na temat wysokości składek oprowadzanych przez SKOK-i do BFG.